การจัดสวนย่อม

ขั้นตอนที่ 1

การตรวจสอบพื้นที่ เพื่อดูแลความเหมาะสมในการออกแบบสวนโดยต้องคำนึงถึงขนาดพื้นที่,ทิศทางของแ สง,ลักษณะของดิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อที่จะได้จั ดขนาดและลักษณะของต้นไม้ให้เหมาะสมกับพื้นที่

ขั้นตอนที่ 2

ทำการร่างแบบ เพื่อกำหนดตำแหน่งของต้นไม้,หินที ่จะจัดวาง หรือ บ่อน้ำและน้ำตกว่าควรจะอยู่ที่ใ ด การร่างแบบลงบนกระดาษจะช่วยให้นึกภาพออกได้ชั ดเจนกว่าและสามารถแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้ลงตั วได้ง่ายเมื่อพอใจกับแบบร่างแล้วดำเนินงานขั้นต ่อไป

ขั้นตอนที่ 3

การเลือกซื้อพรรณไม้ เพื่อให้ได้พรรณไม้ตามที่ กำหนดไว้ก่อนหน้าอีกทั้งยังได้เห็นพรรณไม้ในลัก ษณะเป็นของจริง ทำให้สามารถมองเห็นภาพตามที่กำห นดไว้ชัดเจนขึ้นก่อนเลือกซื้อพรรณไม้ควรศึกษาลั กษณะของพรรณไม้นั้นๆว่าเหมาะสมกับพื้นที่ๆจะจัด สวนหรือไม่เช่นขนาดของต้นไม้เมื่อโตเต็มที่,สีข องพรรณไม้,ควรจะเลือกไม้ดอก หรือไม้ใบ เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 4

การปรับพื้นที่ เพื่อให้ได้สภาพเหมือนกับแบบที ่ร่างเอาไว้เช่นบางส่วนที่ต้องการทำเนินให้เอาป ูนขาวโรยรอบๆบริเวณนั้นไว้เพื่อกำหนดเป็นตำแหน่ งแล้วถมดินให้เป็นเนินตามที่ต้องการการปรับพื้น ที่ควรจะทำหลังจากการก่อสร้างในส่วนอื่นๆเสร็จสิ้นแล้วเพราะอาจจะมีการขุดท่อประปาหรือวางสายไฟซึ่งจะทำให้พื้นที่ๆปรับไว้ได้รับความเสียหาย

ขั้นตอนที่ 5

การปลูกต้นไม้ใหญ่ ควรเตรียมหลุมสำหรับปลูกไม้ ซึ่งเป็นไม้ใหญ่ก่อน แล้วจึงปลูกไม้มุมและไม้คล ุมดินเป็นลำดับต่อไป ตำแหน่งการปลูกให้ดูจากแบบ ร่างที่ทำไว้ล่วงหน้าไว้ ก่อนแล้วการปูทางเท้ า ทำหลังจากการปลูกหญ้าเสร็จแล้วจากนั้นให้ เลือกวัสดุในการทำทางเท้า และกำหนดทิศทางโดยดูจ ากแบบร่างแล้วใช้ปูนขาวโรยเพื่อกำหนดตำแหน่งให้ ถูกต้อง และยังเป็นการทำให้เห็นภาพก่อนการปูพื้ นจริงซึ่งทำให้ง่ายต่อการปรับแต่งแก้ไข